СКЕНАР –  е наименование на метод за въздействие и прибора, чрез който се осъществява. Разшифрова се като СамоКонтролируемЕнергоНевроАдаптивенРегулатор.

Апаратът СКЕНАР създава електрически импулси, които се приближават по своята характеристика до сигналите на нервната система на човека.

Приборът СКЕНАР се явява универсален регулатор на функциите на организма, което позволява използването на СКЕНАР- терапията в много широк спектър заболявания.

СКЕНАР е способен да регулира и нормализира нарушените функции на различните органи и системи, да компенсира вече възникналите органични изменения, да ускори процеса на оздравяването и снижи симптоматиката, а така също да повиши съпротивителните сили на организма.

С КАКВО СКЕНАР – ТЕРАПИЯТА СЕ ОТЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ

Основни различия на СКЕНАР-терапията от другите методи на лечение:

 • Апаратът СКЕНАР има най-широк спектър показания за приложение от всички известни методи за електролечение;
 • Лечението с апарата СКЕНАР е абсолютно безвредно за човешкия организъм. Импулсите на апарата СКЕНАР по своите характеристики са близки до електическите сигнали в нервните влакна, а тяхната продължителност е толкова малка, че даже при по-значителна енергия на въздействие не е възможно да се повредят клетките на обработваната повърхност;
 • При СКЕНАР-терапията отсъстват отрицателни странични ефекти, неизбежни при обикновените лекарствени и физиотерапевтични лечения. СКЕНАР-терапията е метод за безмедикаментозно лечение. Доколкото СКЕНАР въздейства върху кожната повърхност на пациента с електомагнитни  сигнали, СКЕНАР-терапията  се явява метод за електролечение. Той се отличава от другите методи за електролечение с това, че тук най-вече, оптимално се решава проблема с акомодацията. Благодарение на наличието на биологическа обратна връзка по изменения кожен импеданс, импулсите на прибора, максимално близки по своята форма до импулсите на нервната система, се изменят в процеса на въздействие така, че следващия импулс винаги се отличава от предходния. Това в съчетение с високоамплитудно въздействие, предизвиква максимална приспособителна реакция с активация на регулиращите структури на организма.

КАК ВЪЗДЕЙСВА СКЕНАР НА ОРГАНИЗМА НА ЧОВЕКА

СКЕНАР-терапията  е метод за нелекарствено, неинвазивно /неповреждащо/ лечебно въздействие върху организма на човека. СКЕНАР-въздействието е насочено към активация на вътрешните сили на организма; регулация на обмяната на веществата, кръвообращението, нормализиране работата на нервната система.

ЕФЕКТИ НА СКЕНАР-ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:

 • Общорегулиращо
 • Нормализиране на обмяната на веществата
 • Нормализиране проводимостта на нервните влакна
 • Нормализиране на хормоналния фон
 • Нормализиране на невровегетативните функции
 • Нормализиране на сърдечно-съдовия тонус
 • Стимулиране на репарационните процеси
 • Стимулиране регенерацията на тъканите
 • Обезболяващо
 • Противовъзпалително
 • Подобряване на местното кръвообращение
 • Противоалергично
 • Икономично

Действиета на апарата  СКЕНАР е напълно безвредно за организма, вследствие на това, че сигнала на апарата е максимално близък до сигналите на нервната система на пациента и при лечението въздействието се провежда основно върху повърхностите кожни рецептори. Топлинно или някакъв друг вид излъчване от СКЕНАРа не произлиза, затова апаратът СКЕНАР може да се прилага даже за лечение на онкоболни без притеснение за влошаване на състоянието им.

СКЕНАР-въздействието активизира голяма част от нервните влакна, включително тънките С-влакна. Химически посредници на нервните импулси /неврометиатори/ в тези  влакна се явяват многобройни групи особени вещества – невропептиди. Съвременните изследвания доказват, че невропептидите съвместно с други фактори, обезпечават работата на всички биологични функции на организма. Например: ендорфина обезпечава противоболковия ефект; вазопресина и адренокортикотропина влияят на процеса на обучение, памет и регулиране на артериалното налягане; вазоактивния интестициален пептид оказва влияние върху секрецията на стомащно-чревния тракт, снижавайки апетита; соматостатин способства за снижаване на температурата;  и  т.н.