Традиционна медицина или алтернативна? Вражда или сътрудничество?

Има много мнения по този въпрос.

В единият полюс стои скептицизмът на медиците от традиционната медицина, а в другият, прекалената самоувереност на някои от лечителите по отношение на сериозни състояния, лекувайки ги  с билки, хомеопатия, масажи, йога и т.н.

Може би истината е някъде по средата. Няма никаква конфронтация и спорове между различните методи и направления в медицината. Всички те е нужно да съществуват паралелно един до друг и да се прилагат комплексно. Холистичният поглед към един проблем значително обогатява арсенала на доктора или лечителя.

Неоспоримо е, че за извеждане на човек от спешно, неотложно, животозастрашаващо състояние е необходимо да се доверим на традиционната медицина. Но тези случаи в практиката са не повече от 10-15% от всички заболявания. За лечението на хроничните заболявания, медицинският подход е не особено ефективен.  Той е ориентиран преди всичко към отстраняване на симптомите, а не към самата причина. Патологичните системи  продължават да се разрастват и развиват в тялото.

Този проблем налага търсене на  нови възможности за повлияване на болестните процеси  в организма. Чрез интеграция на различните методи за лечение и въздействие, както по отношение традиционна-не традиционна  медицина, така и по отношение  на тяло-психика, в  комплексни подходи към болестта, доказано се достигат по-добри резултати.

В холистичният /цялостен/ подход към човека, все по-голяма скорост набират модерни технологични постижения, които разглеждат човека като органично единство, като цялостна система и не се стремят единствено да отстранят болката, но да намерят причината и да и въздействат.

В тази връзка е разработен уникален прибор за електролечение, основан на биологичната обратна връзка, назован СКЕНАР.

Електролечението като метод за въздействие върху различни заболявания се прилага в медицината още от началото на миналия век. Но неговото използване във физиотерапията се ограничавало просто до местно въздействие на мястото на травмата или възпалението. Електрическите импулси били с постоянни параметри, затова и много бързо в организма на пациентите се развивало привикване, а самото въздействие било с ограничаващ ефект.

Търсейки решение на този проблем още в края на 70 –те години на миналия век са създадени уреди за чрезкожна електро-невро стимулация за постигане на максимален обезболяващ ефект,  посредством работа върху кожата. Тези уреди въздействали на биологично активни точки или зони на кожата, но имали един главен недостатък. След няколко процедури се развивало привикване и методът преставал да дава нужните резултати.

Тогава в СССР, на учените им хрумнало да създадат прибор с действащи импулси, който да променя своето въздействие в зависимост  от изменените реакции на организма и да бъде максимално подобен на импулсите на нервната система на човека.  Опирайки се на вярването, че това, което е създала природата / или Твореца/ е винаги гениално и просто,  учените внедрили параметрите на импулсите на нервната система в един прибор от ново поколение.

И такъв прибор е бил създаден!

Той  обединява  електролечението с достиженията на рефлексотерапията, като за  основа е взето изменението на съпротивлението на кожната повърхност / кожен импеданс/, който постоянно се регистрира от прибора. И в зависимост от неговите изменения се коригира въздействието т.е променя се формата на импулса и привикване  не се развива.

Първият такъв прибор е направен в Таганрог и е получил името СКЕНАР /самоконтролируем енерго-невро-адаптивен регулапор, който и до днес продължава да се доразработва.

И така какво представлява уредът СКЕНАР  и с какво може  да бъде полезен на всеки от нас?

СКЕНАР е компактен, много удобен за работа както в медицински, така и в домашни условия апарат със широк спектър на действие.

Както е известно, повърхността на кожата променя своето съпротивление в отговор на патологичните изменения в органите и системите в организма. Където има възпаление, съответно съпротивлението е понижено. Всеки участък на кожата е свързан с определени органи или системи. Въздействайки върху кожата, ние директно въздействаме на нервната система. И това е така, защото кожата и нервната система се формират в ектодермата още в зародиш и остават свързани за цял живот. Затова и въздействието на СКЕНАР се явява особено ефективно и напълно безвредно.

Принципът на действие на уреда е основан на генерирани от него невроподобни електрически импулси, променящи своите параметри в зависимост от измененото съпротивление на кожната повърхност. В отговор на това, в организма настъпват реакции ориентирани към възстановяване на нарушените функции  т.е приборът усилва отговора на организма, посочвайки му точно къде има нужда. СКЕНАР показва какво и къде е нужно да бъде възстановено и струпва своите сигнали, докато съпротивлението в болния участък не се изравни с околните участъци. След това, уредът сигнализира, че въздействието е достатъчно.  По този начин се достига биологично активна обратна връзка между организма на човека и невро-адаптивния регулатор. Задействат се процесите на самовъзстановяване, привеждайки в баланс всичко, което е било нарушено.

Доказано е, че подобрението на състоянието при СКЕНАР- терапия  е повече от 90%, а в 60% от случаите се постига пълно оздравяване.

 

Бъдете здрави и добри!

Татяна Жекова